Mamer Wiselen & Amicale MW: Hüttenschmaus den 8ten Dezember

Mamer Wiselen & Amicale MW: Hüttenschmaus den 8ten Dezember

Comité, Cheffen an Amicale vun de Mamer Wiselen, Guiden a Scouten vun der Fnel

invitéieren den 8ten Dezember 2019

am flotten Holzchalet, nieft der Äispist op

den Hüttenschmaus

Apéro ab 11:30 mat Musek a gudder Stëmmung

Umeldung: Email op amicale@mamerwiselen.lu an Iwwerweisung op de Konto vun der Amicale:

BGL LU57 0030 6183 1975 000 (mat Indikatioun vun Numm an Unzuel Erwuessen/Kanner)