Save the dates


20 January 2024

M A M E R  -  V E R Ä I N E R

Erstallt vum Petanque Club Mamer

25.02.2024
Assemblée Générale Café Kleng Gemeng 10.30
Offiziell Invitatiou'n, Ordre du Jour a soss Infos Ufanks Februar

16.03.2024
Indoor Turnei'er zu Mondorf
Ufank: 14.00 auer, Rdv sur place 13.30 auer
Détailer sou schnell wi mei'glech